electron gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron gas

    * kỹ thuật

    khí electron

    vật lý:

    khí điện tử