electron mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron mass

    * kỹ thuật

    khối lượng electron (mC)