electron jump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron jump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron jump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron jump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron jump

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bước nhảy của electron