electron shell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron shell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron shell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron shell.

Từ điển Anh Việt

 • electron shell

  (Tech) tầng ngoài/vỏ điện tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electron shell

  * kỹ thuật

  lớp vỏ điện tử

  vỏ điện tử

  vỏ electron

  vỏ nguyên tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • electron shell

  a grouping of electrons surrounding the nucleus of an atom

  the chemical properties of an atom are determined by the outermost electron shell