electron donor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron donor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron donor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron donor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron donor

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất cho electron