electron charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron charge.

Từ điển Anh Việt

  • electron charge

    (Tech) điện tích điện tử