electron-hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron-hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron-hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron-hole.

Từ điển Anh Việt

  • electron-hole

    (Tech) lỗ trống điện tử