electron-hole pair generation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron-hole pair generation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron-hole pair generation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron-hole pair generation.

Từ điển Anh Việt

  • electron-hole pair generation

    (Tech) sự tạo cặp lỗ trống điện tử