electron spin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron spin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron spin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron spin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron spin

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    spin (của) electron