electron sink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron sink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron sink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron sink.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron sink

    * kỹ thuật

    vật lý:

    chỗ thoát điện tử