electron switch = electronic switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron switch = electronic switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron switch = electronic switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron switch = electronic switch.

Từ điển Anh Việt

  • electron switch = electronic switch

    (Tech) công tắc điện tử