electron spin resonance spectroscopy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron spin resonance spectroscopy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron spin resonance spectroscopy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron spin resonance spectroscopy.

Từ điển Anh Việt

  • electron spin resonance spectroscopy

    (Tech) phổ học về cộng hưởng tự quay điện tử