electron pendulum oscillation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron pendulum oscillation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron pendulum oscillation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron pendulum oscillation.

Từ điển Anh Việt

  • electron pendulum oscillation

    (Tech) dao động con lắc điện tử