electron paramagnetic resonance (epr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron paramagnetic resonance (epr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron paramagnetic resonance (epr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron paramagnetic resonance (epr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electron paramagnetic resonance (epr)

  * kỹ thuật

  vật lý:

  sự cộng hưởng thuận từ điện tử

  điện tử & viễn thông:

  cộng hưởng thuận từ điện tử