electron charge-to-mass ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron charge-to-mass ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron charge-to-mass ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron charge-to-mass ratio.

Từ điển Anh Việt

  • electron charge-to-mass ratio

    (Tech) tỷ số điện tích-chất lượng của điện tử