electron beam projection printer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron beam projection printer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron beam projection printer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron beam projection printer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron beam projection printer

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy in chiếu chùm eletron