electron beam alignment method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron beam alignment method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron beam alignment method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron beam alignment method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron beam alignment method

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phương pháp đồng chỉnh chùm điện tử