dc voltmeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc voltmeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc voltmeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc voltmeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc voltmeter

    * kỹ thuật

    điện:

    vôn kế DC