dc-to-ac converter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc-to-ac converter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc-to-ac converter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc-to-ac converter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dc-to-ac converter

  * kỹ thuật

  bộ đảo điện

  bộ đổi AC-AC

  bộ đổi DC-AC

  bộ đổi điện