dc generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc generator

    * kỹ thuật

    đynamô