dc-dc converter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc-dc converter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc-dc converter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc-dc converter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc-dc converter

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ biến đổi DC-DC