dc voltage transformer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc voltage transformer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc voltage transformer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc voltage transformer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc voltage transformer

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy biến áp một chiều