dc-ac conversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc-ac conversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc-ac conversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc-ac conversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc-ac conversion

    * kỹ thuật

    sự biến đổi DC-AC