dc-ac converter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc-ac converter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc-ac converter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc-ac converter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc-ac converter

    * kỹ thuật

    bộ biến đổi DC-AC

    bộ đổi điện DC-AC