dcme gain (dcmg) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dcme gain (dcmg) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dcme gain (dcmg) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dcme gain (dcmg).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dcme gain (dcmg)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    độ tăng ích của DCME