dc (digital computer) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc (digital computer) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc (digital computer) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc (digital computer).

Từ điển Anh Việt

  • DC (Digital Computer)

    (Tech) máy điện toán số tự