dc voltage source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc voltage source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc voltage source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc voltage source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc voltage source

    * kỹ thuật

    điện:

    nguồn điện áp một chiều