dc centering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc centering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc centering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc centering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc centering

    * kỹ thuật

    sự chỉnh tâm DC