dc clamp diode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc clamp diode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc clamp diode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc clamp diode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc clamp diode

    * kỹ thuật

    đi-ốt ghim DC