dc amplification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc amplification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc amplification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc amplification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc amplification

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự khuếch đại DC