dc transducer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc transducer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc transducer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc transducer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc transducer

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ chuyển đổi DC