dc josephson effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc josephson effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc josephson effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc josephson effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc josephson effect

    * kỹ thuật

    hiệu ứng Josephson DC