dc (direct control) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc (direct control) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc (direct control) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc (direct control).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc (direct control)

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự điều khiển trực tiếp