dc current transformer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc current transformer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc current transformer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc current transformer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc current transformer

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy biến dòng 1 chiều