dc level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc level

    * kỹ thuật

    mức dòng một chiều