dc-to-dc converter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc-to-dc converter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc-to-dc converter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc-to-dc converter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc-to-dc converter

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ đổi DC-DC