dc injection braking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc injection braking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc injection braking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc injection braking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc injection braking

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hãm bằng điện một chiều