cargo worthy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo worthy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo worthy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo worthy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo worthy

    * kinh tế

    thích hợp cho việc chở hàng