cargo boom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo boom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo boom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo boom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo boom

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cần cẩu hàng

    cần trục hàng (tải trọng)