cargo weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo weight

    * kinh tế

    trọng lượng chở hàng