cargo ton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo ton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo ton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo ton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo ton

    * kinh tế

    tấn cước

    tấn hàng hóa