cargo port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo port

    * kinh tế

    cảng chở hàng