cargo clauses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo clauses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo clauses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo clauses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo clauses

    * kinh tế

    điều khoản bảo hiểm hàng hóa