cargo book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo book

    * kinh tế

    đơn chất hàng

    sổ (đăng ký) hàng chở