cargo plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo plane

    * kỹ thuật

    phi cơ vận tải

    giao thông & vận tải:

    máy bay chở hàng