cargo papers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo papers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo papers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo papers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo papers

    * kinh tế

    các chứng từ hàng hóa