cargo in coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo in coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo in coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo in coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo in coil

    * kinh tế

    hàng quấn cuộn (dạng sợi)