cargo tracer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo tracer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo tracer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo tracer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo tracer

    * kinh tế

    giấy truy tìm hàng mất

    người truy tìm hàng mất