cargo tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo tank

    * kỹ thuật

    môi trường:

    két hàng

    thùng hàng