cargo in drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo in drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo in drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo in drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo in drum

    * kinh tế

    hàng chở thùng